Ongelmatilanteet työpaikalla

Epäasialliseen kohteluun tai häirintään tulee puuttua välittömästi. Sitä voi myös yrittää ennaltaehkäistä laatimalla yhteiset pelisäännöt ja varmistaa, että kaikki ovat tietoisia niistä. Työntekijöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies sekä tukena on myös ammattiliitto, pelialalla se on Game Makers of Finland. 

Mitä on häirintä?

Häirintää on kaikki se toiminta, joka voi vaarantaa tai haitata työntekijän terveyden. Se on myös jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä. Työnantajalla on velvollisuus puuttua siihen heti saatuaan siitä tiedon. Häirintätilanteen myöhempää käsittelyä varten on hyvä kirjata ylös mitä on tapahtunut ja miten asiaa on mahdollisesti yritetty ratkaista.

Esimerkkejä häirinnästä

  • toistuva uhkailu tai pelottelu
  • ilkeät ja vihjailevat viestit
  • väheksyvät ja pilkkaavat puheet
  • työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
  • maineen tai aseman kyseenalaistaminen
  • työyhteisöstä eristäminen
  • seksuaalinen häirintä

Kenelle voi ilmoittaa häirinnästä?

Ensin kannattaa selvittää onko työpaikalla toimintamallia häirintätilanteisiin. Mikäli ei ole, niin häirintä tulee ottaa mahdollisimman pian esille huonosti käyttäytyneen henkilön kanssa ja kertoa hänelle, että hänen käytöksensä on epäasiallista ja tulee lopettaa. Mikäli tilanne jatkuu tai keskustelu häiritsijän kanssa on mahdotonta tehdä, tulee asiasta kertoa lähiesimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai työterveyshuollon edustajalle. Lisäksi asiasta voi olla suoraan yhteydessä liittoon, jossa käydään tilanne läpi ja luodaan tarkempi taktiikka tilanteen hoitamiseksi. 

Kouluissa, kokouksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa on useasti nimetty omat häirintäyhdyshenkilöt, joille voi ilmoittaa tilanteista. 

Työnantajalle voi myös tehdä virallisella lomakkeella ilmoituksen häirinnästä TÄSTÄ

Kuka voi ilmoittaa häirinnästä?

Epäasiallisen kohtelun, ahdistelun tai häirinnän uhri voi tehdä ilmoituksen, mutta myös tilanteen todistajalla tai muulla tavalla asiasta havaitsevalla on velvollisuus puuttua asiaan. Ns. kolmannen osapuolen toimiessa olisi hyvä yrittää keskustella asiasta molempien osapuolten kanssa, mutta mikäli se osoittautuu haastavaksi voi kolmas osapuoli ilmoittaa asiasta työnantajalle tai työntekijöiden edustajalle. 

Mitä tapahtuu häirintäilmoituksen tekemisen jälkeen?

Kun työnantaja saa ilmoituksen häirinnästä, sen tulee käynnistää viivyttelemättä toimenpiteet. Häirintää kokeneelle ilmoitetaan mihin toimiin ja millä aikataululla tilanteen selvittely käynnistyy. Lisäksi työantajan tulee selvittää puolueettomasti kaikilta osapuolilta häirintätekojen tai tapahtumien kulku. Kun työantaja puuttuu häirintään, tavoitteena on saada häiriökäyttäytyminen lopetettua ja sen toteutumista myös seurataan. Vakavissa tilanteissa tilanteen ratkaisuun voidaan ottaa mukaan organisaation ulkopuolisia tekijöitä. 

Mikäli työnantaja ei toimi velvollisuuksiensa mukaisesti, voi olla yhteydessä liittoon tai työsuojeluviranomaiseen.  

Muut ongelmatilanteet

Työpaikalla voi ilmetä muitakin ongelmatilanteita kuin häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Myös näiden asioiden ratkaisemisessa henkilöstönedustajat tai liitto voivat neuvoa ja tukea. Tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  • Psykososiaalinen kuormitus

Työyhteisön sosiaalisen toimivuuden ja työn järjestelyihin ja sisältöön liittyvät tekijät sekä työn kuormittavuus. 

  • Yhdenvertaisuus

Kaikki ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.

  • Työympäristö

Työskentelytilan tulee olla turvallinen ja terveellinen, siihen liittyy esimerkiksi valaistus, lämpötila, työskentelyvälineet ja siisteys. 

Lähteet: www.tyosuojelu.fi www.ttk.fi

Tutustu myös: THE FINNISH GAME INDUSTRY Code of Conduct

 

Tunne yhteisösi
Seuraa meitä instagramissa
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.