Pelialan palkat ovat kovassa kasvussa

26.1.2022 Kirjoittanut GMoF

Pelialan ammattiliitto Game Makers of Finland toteutti vuoden vaihteessa vuosittaisen palkkaselvityksen. Kyselyyn vastasi lähes 200 alan työntekijää ja sen tulokset hätkähdyttivät. Pelialan palkat ovat nousseet parhaimmillaan satoja euroja kuukaudessa.

Alan palkkatasoa ja kehitystä on seurattu liiton toimesta nyt neljän vuoden ajan. Samalla kun suomalainen peliala on vakiinnuttanut liikevaihtonsa yli 2 miljardin tasolle, on myös palkat ja palkkiojärjestelmä kehittyneet. Yritysten määrä liikkuu 200 yhtiön tuntumassa, mutta työntekijämäärä on jatkuvasti lisääntynyt ja sen on ennustettu edelleen kasvavan. Palkkakyselyn perusteella palkat ovat nousseet erityisesti heillä, joilla on kertynyt kokemusta nimenomaan pelialalla työskentelystä.

Keskipalkka kaikkien vastanneiden kesken oli 4 100 euroa ja mediaani oli tasan 4 000 euroa ja molemmat ylittivät ensimmäistä kertaa neljäntuhannen euron rajan. Naisten ja miesten välinen palkkaero on huomattava, joka osittain selittyy siinä, että miesvastaajista suurempi osa työskentelee johtavassa tai senior-tason tehtävissä sekä korkeapalkkaisemmissa tehtävissä kuten ohjelmoinnissa. Naisten keskipalkka oli vain 3 612 € ja miesten 4 402 €. Tehtävät eroavat sukupuolten välillä, naisia on enemmän hallinnollisissa tehtävissä, joissa palkkataso asiantuntijatasoon verrattuna on matalampi myös muilla aloilla. Lisäksi naisia on huomattavan paljon enemmän graafisen alan tehtävissä, kuten artisteina, joissa on enemmän työntekijöitä matalammassa positiossa tai asemassa.

”Vastaajien taustatietoja vertaillessa silti lähes tuhannen euron kuukausittainen palkkaero on merkittävä huolenaihe. Onneksi vertaillessa aiempien kyselyiden tuloksiin myös naisten palkat ovat nyt nousseet, mutta tulemme paneutumaan erityisesti sukupuolten välisen palkkatasa-arvon kaventamiseen tämän vuoden aikana”, kertoo Game Makers of Finlandin puheenjohtaja Sami Vuolanne.   

Työpaikan tai jopa koko alan vaihto mielessä

Pelialan yritysten koot vaihtelevat suuresti ja tutkimuksessa selvitettiin myös miten vastaukset vaihtelevat henkilöstön määrän mukaan. Yritykset jaettiin kolmeen eri kategoriaan, pienet edustavat alle 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä, keskikokoisissa henkilöstömäärä on 50-150 ja yli 150 työllistävät määriteltiin suuriksi. Pienissä yrityksissä mediaanipalkkaluku oli 3 400 €, keskikokoisissa mediaani 4 200 € ja suurissa 3 785 €.  

Vertailu yritysten kokojen välillä myös osoitti, että keskikokoisten eli 50-150 henkilöä työllistävissä yrityksissä palkankorotuksen viimeisen 12 kuukauden aikana oli saanut 76 % vastanneista, kun sen yleinen keskiarvo oli 69 %. Yrityksen sijainnilla oli myös suuri merkitys, pääkaupunkiseudulla kuukausipalkka oli noin 1 000 € korkeampi kuin alueen ulkopuolella.

Bonuksen tai vastaavan tulospalkkion oli saanut 42 % vastaajista. Bonuksen suuruus vastasi keskiarvoltaan vuosipalkkaan verrattuna 29 % osuutta. Bonuksia jaettiin erityisesti suurissa yrityksissä, joissa 62 % ilmoitti saaneensa tulospalkan tai vastaavan rahallisen kannuksen. Vastaavasti pienissä ja keskisuurissa luku oli reilu 20 %. 

72 % suurten yritysten vastaajista koki työpaikan tilanteen vakaana lähitulevaisuudessa, kun vastaava luku alle 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä oli 49 %. Keskisuurissa oltiin näiden välissä ja luku oli 59 %. Mahdollisia lomautuksia ennakoi 17 % vastaajista pienissä, keskisuurissa 18 % ja suurissa vain 2 %.

Kyselyssä kysyttiin ensimmäisen kerran työntekijöiden tuntemuksista alaa kohtaan, 9 % vastaajista kertoi harkitsevansa lopettavansa työskentelyn pelialalla kokonaan. Silti yli puolet vastaajista koki, että haluavat työskennellä samassa työpaikassa ja työssä. Pienissä yrityksissä oltiin kaikista tyytyväisimpiä, sieltä vain 6 % harkitsi alan vaihtoa, kun se suurissa yrityksissä oli jopa 14 %.

”Kyselyn tulokset antavat mielenkiintoisen katsauksen alan sisälle. Palkat ja palkkaerot, yrityksen vakaus, palkitseminen, työajat, edut sekä henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät tekijät ovat merkittävässä roolissa nyt ja myös tulevaisuudessa. Viimeistään siis nyt on aika alkaa kiinnittää näihin tekijöihin kunnolla huomiota, jotta voimme varmistaa menestyvän ja maailman ykkösluokkaan kuuluvan Suomen pelialan tulevaisuuden”, painottaa Game Makers of Finlandin toiminnanjohtaja Milla Pennanen.

Tutkimuksen aineisto löytyy täältä.

Lisätietoja:

Milla Pennanen                                                                        
Toiminnanjohtaja                                                                       
050 302 8179                                                                             
milla@peliala.fi                                                                          

Sami Vuolanne
Chairman
+358 40 582 6463
sami.vuolanne@peliala.fi

JAA ARTIKKELI KOLLEGOILLESI: